Pls, sign our guestbook! E-mail Us!

Webmistresses'
Personal Datas

Pics Capturer/Episode Synopsis Writer/Contents Writer

Nickname : Lingz13 (formerly known as Jasmine but this name is no longer used)

Personal e-mail : sallingz@yahoo.com

Date of Birth: April 1982

Nationality : Singaporean

Maintain Other Site : Heroine of the Yangs Site

Favorite Wuxia Novels :  

 • 1. Tian Long Ba Bu (Demi Gods and Semi Devils) by Jin Yong
 • 2. Lu Ding Ji (Duke of Mount Deer) by Jin Yong
 • 3. Yi Tian Tu Long Ji (Heaven Sword and Dragon Sabre) by Jin Yong

Favorite Celebrity: Andy Lau Tak Wah

Favorite Jin Yong characters :

 • Qiao Feng (Demi Gods & Semi Devils)
 • Duan Yu (Demi Gods & Semi Devils)
 • Xu Zhu (Demi Gods & Semi Devils)
 • Huo Qingtong (Romance of Book & Sword)
 • Zhou Zhiruo (Heaven Sword & Dragon Sabre)
 • Mu Wanqing (Demi Gods & Semi Devils)

Favourite On-Screen Jin Yong Couple : Linghu Chong and Ren Ying-Ying (in XAJH 2001)

Top Five Jin Yong Adaptations : 

 • 1. Lu Ding Ji (Duke of Mount Deer) - Hongkong TVB 1984
 • 2. Xiao Ao Jiang Hu (State of Divinity) - Mainland CCTV 2001
 • 3. Tian Long Ba Bu (Demi Gods and Semi Devils) - Hongkong TVB 1997
 • 4. Shen Diao Xia Lu (Return of Condor Heroes) - Hongkong TVB 1983
 • 5. Shu Jian En Chou Lu (Romance of Book & Sword) - Taiwan 1991

Favourite Themesongs of Jin Yong Adaptations :

 • Swordsman 1&2 (Movies)- Hong Kong (Song title: Cang Hai Yi Sheng Xiao)
 • Romance of Book & Sword - Taiwan 1991 (Opening and Ending songs)
 • Xiao Ao Jiang Hu - Mainland 2001 (Ending song)
 • Return of Condor Heroes - TVB 1983 (Opening song)
 • Demi Gods & Semi Devils - TVB 1982 (Opening songs of both parts)

 

Layout Designer/Uploader/Contents Writer

Nickname : Yanie

Personal e-mail : kochikochi_lg@hotmail.com

Date of Birth: April 1984

Nationality : Indonesian

Maintain Other Site(s) : The Condor Trilogy Zone

Favorite Wuxia Novels (not particularly in orders) :

 • She Diao Ying Xiong Zhuan (Legend of Condor Heroes) by Jin Yong
 • Yi Tian Tu Long Ji (Heaven Sword and Dragon Sabre) by Jin Yong
 • Xiao Ao Jiang Hu (Smiling Proud Wanderer) by Jin Yong
 • Jue Dai Shuang Jiao (The Twins) by Gu Long

Favorite 80s Actor & Actress : Miu Kiu Wai and Barbara Yung Mei Ling

Favorite HK Movies Actor & Actress : Jet Li and Sharla Cheung Man

Favorite Jin Yong characters :

 • 1. Linghu Chong (Smiling Proud Wanderer)
 • 2. Huang Rong (Legend of Condor Heroes)
 • 3. Zhao Min (Heaven Sword & Dragon Sabre)
 • 4. Guo Xiang (Return of Condor Heroes)
 • 5. Zhang Cuishan (Heaven Sword & Dragon Sabre)
 • 6. Zhang Wuji (Heaven Sword & Dragon Sabre)

Favourite On-Screen Jin Yong Couple :

 • Linghu Chong and Ren Ying-Ying (in XAJH 2001)
 • Guo Jing and Huang Rong (in LoCH 2003)
 • Zhang Wuji and Zhao Min (in HSDS 1986)

Top Five Jin Yong Adaptation : 

 • 1. Xiao Ao Jiang Hu (State of Divinity) - Mainland CCTV 2001
 • 2. She Diao Ying Xiong Zhuan (Legend of Condor Heroes) - Mainland CCTV 2003
 • 3. Yi Tian Tu Long Ji (Heaven Sword & Dragon Sabre) - Hongkong TVB 1986
 • 4. Lu Ding Ji (Duke of Mount Deer) - Hongkong TVB 1984
 • 5. She Diao Ying Xiong (Legend of Condor Heroes) - Hongkong TVB 1982

Don't forget to sign my guestbook!! Email us! Now!